• Odstąpienie od umowy

Uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej dzialnością gospodarczą lub zawodową.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz.827) -

zwaną dalej ustawą - konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg

terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której

sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia

rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż

przewoźnik (art.27 ustawy).

 

Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie sprzedającemu

oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 

  1. Osobiście w siedzibie firmy pod adresem dostępnym w zakładce „kontakt
  2. Wysłane na adres: płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6b, 35-506 Rzeszów
  3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@guardar.pl

 

Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia zamieszonego poniżej.

W przypadku gdy sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za

pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła niezwłocznie przy pomocy tego samego

środka porozumiewania się, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ustawy)

Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14

dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument wybrał inny niż

najtańszy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany

do zwrotu konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów co oznacza, że konsumentowi

przysługuje zwrot najtańszych kosztów dostawy oferowanych przez sprzedawcę.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ustawy).

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej

przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym

odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art. 34 ust. 1 ustawy).

Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób przekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy).

 

 

 

 

 

Wyłączenia wykonywania prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umów (art. 38 ustawy):

- o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według

specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień

lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa

odstąpienia od umowy.


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GUARDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
adres e-mail: zamowienia@guardar.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.