• Zwroty i reklamacje

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje) z udziałem Konsumentów

Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2014r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).

Wada fizyczna: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawił próbkę lub wzór;

 - nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:

 - została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W przypadku gdy kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Wada prawna: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem Konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.

Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:

 - wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,

 - w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta,

 - zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.

 

 

 

W przypadku wystąpienia wady produktu należy:

 - dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu lub;

 - odesłać produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: Guardar Sp. z o.o., ul. płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów, wskazując okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; czy Konsument domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy; podać swoje dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego poniżej.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 

Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numerem: 794-131-819 bądź na adres e-mail: zamowienia@guardar.pl

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

 

1. Oświadczenie składającego reklamację:

 

Stwierdzam, że towar /opis towaru i nr katalogowy/……………………….………………………………....

zakupiony od Guardar Sp. z o.o. w dniu  ............................................................................................. na podstawie faktury/paragonu nr ……………………………... został zwrócony jako wadliwy z powodu /proszę podać dokładny opis wad, uszkodzeń, usterek, ew. wyniki badań/

 

…………………………………………………………………………………………………………………..…

 

…………………………………………………………………………………….……….………………………

 

………………………………………….…………………………………………………………………………..

 

………………………………………….……………………………………………………………………………

 

………………………………………….……………………………………………………………………………

 

Data stwierdzenia wady……………….


2. Oczekiwanie w sprawie z
łożonej reklamacji /naprawa, wymiana towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy/:

 

………………………………………………………………………………………………………….………….

 

 

……………………………………………..                    ………………………………………………………..

/Data i podpis składającego reklamację/                               /podpis przyjmującego zgłoszenie/

 

 

 

Decyzja firmy Guardar Sp. z o.o. w sprawie złożonej reklamacji / wypełnia Guardar Sp. z o.o. /:

 

………………………………………………………………………………………………………….………….

 

 

……………….. …………………………………………

/Data / /podpis rozpatrującego reklamację/

 

  1. Zgłaszający reklamację winien dostarczyć towar wraz dokumentem potwierdzającym zakup.
  2. W wypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia i odesłania towaru spoczywa na firmie Guardar Sp. z o.o.
  3. Dostarczony do reklamacji towar powinien być czysty, bądź w stanie umożliwiającym jego ocenę jakościową.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne może dotyczyć wyłącznie jednego produktu.
  5. W przypadku reklamacji opony wymagane jest podanie przebiegu.